TIN TỨC

Facebook

Tượng Địa tạng

Giá:0
Bồ-tát Địa Tạng không chỉ cứu độ chúng sanh trong địa ngục mà gồm thâu nhiều công hạnh, nhất là hạnh cứu độ chúng sanh tâm (chủng tử xấu ác) làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh. Kính thờ Bồ-tát Địa Tạng chính là để học theo hạnh nguyện này của Ngài. Những ai nói rằng “Thờ Ngài Địa Tạng thì có rất nhiều người ở cõi âm đi theo nên những người ấy có thể phá hại gia đình” là thiếu cơ sở, vì thế bạn cứ yên tâm thờ Bồ-tát Địa Tạng Tư vấn và đặt hàng: 0908555171 hoặc 0961678679

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bồ-tát Địa Tạng là một trong những vị đại Bồ-tát với hạnh nguyện to lớn, nguyện cứu hết chúng sanh đau khổ trong địa ngục thì Ngài mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề). Nhưng chúng sanh vốn dĩ tạo nghiệp vô lượng vô biên nên công nghiệp cứu độ của Ngài cũng miệt mài đến vô biên vô lượng.

Thị hiện làm giáo chủ cõi U minh, Bồ-tát Địa Tạng luôn khuyến hóa những chúng sanh bị đọa lạc biết tỉnh thức để chuyển hóa những mê lầm, thành tâm ăn năn hối cải, bỏ ác làm lành để thoát khỏi cảnh khổ ác đạo. Tuy vậy, đó cũng chỉ là một trong vô vàn hạnh nguyện độ sanh, lợi lạc hữu tình của những bậc đại Bồ-tát nhằm trang nghiêm quả vị Vô thượng Bồ đề.

dia-tang (1)

dia-tang (2)

dia-tang (3)

dia-tang (4)

dia-tang (5)

dia-tang (6)

Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa, đó chính là biểu tượng cho tâm địa hay bản tâm của chúng ta. Như mặt đất (địa) có thể thâu nhiếp và dung chứa (tạng) tất cả mọi vật. Tâm (àlaya) của chúng ta cũng vậy, dung chứa đầy đủ các hạt giống thiện ác. Bồ-tát Địa Tạng nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật, đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm; ngay đó cũng thành Phật. Đây chính là hai mặt sự và lý trong hạnh nguyện của Bồ-tát.

© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá